متصل و یکپارچه

about-1

دیگر عصر سیستم های جزیره ای و نا هماهنگ به پایان رسیده است. مجموعه محصولات با نام تجاری لمون بیش از آنچه بتوانید تصور کنید متمرکز و یکپارچه طراحی شده اند.

متمرکز یعنی همه اطلاعات در یک جا نگهداری می شود و از پراکندگی در کامپیوترهای مختلف خودداری شده است.