کمترین هزینه

about-1

یکی از مزایای پردازش ابری کاهش هزینه ها در سرمایه گذاری اولیه ( خرید نرم افزار و سخت افزار ) و همچنین کاهش هزینه نگهداری و استفاده سیستم های ارائه شده بصورت ابری و بر بستر اینترنت می باشد.

در مدل ارائه نرم افزار بصورت ابری امکانات سخت افزاری و نرم افزاری دقیقاً بر اساس نیاز شرکتها در اختیار آنها قرار می گیرد. این روش ضمن اینکه قابلیت افزایش توان سخت افزار و نرم افزار را به وقت نیاز فراهم میکند چون همیشه امکانات را به اندازه تقسیم می کند، تاثیر چشمگیری در کاهش هزینه ها خواهد داشت.