بهبود مداوم

about-1

تیم تولید، پشتیبانی و کنترل کیفیت شرکت همواره در تعاملند تا کیفیت نرم افزار ها را به لحاظ سهولت در استفاده (user friendly) و لحاظ سرعت و قابلیت تحمل بار افزایش دهند و این افزایش کیفیت را مشتریان و کاربران سیستم به لحظه حس خواهند کرد. زیرا ما برنامه منظمی برای بروزرسانی نرم افزارها داریم. در مدل کاری ما برای بروزرسانی نرم افزارها هزینه اضافی ای دریافت نمی شود و شما میتوانید سالیان سال کاربر سیستمهای ما باقی بمانید و از نوآوری ها بهره ببرید.